Регистрация за посетители

Регистрацията за посещение на БАТА АГРО е временно затворена.
Очаквайте допълнително актуална информация.